مشخصات کتاب

الحلل البهیه فی ملوک الدوله العلویه و عد بعض مفاخرها غیر المتناهیه 2جلد:2نویسنده:مشرفی، محمد بن محمدناشر :وزاره الاوقاف و الشوون الاسلامیه


اوقاف و امور خیریه
موجود در کتابخانه:
سایر جلدهای کتاب: