مشخصات کتاب

الرسایل الرجالیهجلد:1نويسنده:کلباسی، محمد بن محمد ابراهیممحقق:درایتی، محمد حسینناشر :دار الحديث


دارالحدیث
موجود در کتابخانه:
سایر جلدهای کتاب: