مشخصات کتاب

ترجمه تحریر الوسیلهجلد:1نويسنده:خمینی، روح الله ( رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران)مترجم:اسلامی، علیمترجم:قاضی زاده، محمدناشر :دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)


جامعه مدرسین
موجود در کتابخانه:
سایر جلدهای کتاب: