مشخصات کتاب

ریاض العلماء و حیاض الفضلاءجلد:1نويسنده:افندی، عبد الله بن عیسی بیگمترجم:ساعدی خراسانی، محمد باقرناشر :آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي


سایر جلدهای کتاب: