مشخصات کتاب

مشاهیر مدفون در حرم رضویجلد:4زير نظر:جلالی، غلامرضانويسنده:جمعی از نویسندگانناشر :آستان قدس رضوی


سایر جلدهای کتاب: