مشخصات کتاب

تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامینويسنده:تشنر، فرانتس‌ گوستاونويسنده:احمد، مقبولمترجم:گنجی، محمد حسنمترجم:آذرنگ، عبدالحسینناشر :بنياد دائره المعارف اسلامي


موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی