مشخصات کتاب

بغداد، چند مقاله در تاريخ و جغرافيايي تاريخينويسنده:دوری، عبدالعزیزنويسنده:سوردل، دومینیكنويسنده:كاهن، كلودمترجم:دولت شاهی، اسماعیلمترجم:پروشانی، ایرجنويسنده:وما، ا. دوناشر :بنياد دائره المعارف اسلامي


موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی