مشخصات کتاب

بیان در علوم و مسایل کلی قرآن/ترجمه( یک جلدی )نويسنده:خویی، ابو القاسممترجم:نجمی، محمد صادقمترجم:هاشم زاده هریسی، هاشمناشر :وزارت ارشاد


وزارت ارشاد
موجود در کتابخانه های: