مشخصات کتاب

شیعه در مصر از آغاز تا عصر امام خمینینويسنده:وردانی، صالحمترجم:بینش، عبد الحسینناشر :موسسه دایره المعارف فقه اسلامی


موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی