مشخصات کتاب

الدرر فی اختصار المغازی و السیرنویسنده:ابن عبدالبر، یوسف بن عبداللهناشر :وزارت اوقاف مصر


اوقاف و امور خیریه
موجود در کتابخانه: