مشخصات کتاب

الرجال (ابن الغضائری‌، طبع جدید)نويسنده:ابن غضائری، احمد بن حسینمحقق:حسینی جلالی، محمد رضاناشر :دار الحديث


دارالحدیث
موجود در کتابخانه: