مشخصات کتاب

تمثیلات قرآننویسنده:قاسمی، حمید محمدناشر :اسوه


اوقاف و امور خیریه