مشخصات کتاب

ترجمه رسم الخط مصحفنویسنده:جعفری، یعقوبناشر :اسوه


اوقاف و امور خیریه