مشخصات کتاب

ارمغان شهیدنويسنده:شهید ثانی، زین ‌الدین بن علیمترجم:مخبر دزفولی، عباسناشر :دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)


جامعه مدرسین
موجود در کتابخانه: