مشخصات کتاب

ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت امام مهدی (عج)نويسنده:مفید، محمد بن محمدمترجم:خالصی، محمد باقرناشر :دفتر انتشارات اسلامي (وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم)


جامعه مدرسین
موجود در کتابخانه های: