مشخصات کتاب

‏مشاهير مدفون در مشهد و حومهزير نظر:جلالی، غلامرضاناشر :آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي