مشخصات کتاب

نجف کانون تشیعنويسنده:گلابگیر نیک، محمودنويسنده:احمدیان شالچی، نسریننويسنده:حسینی، محسننويسنده:زنگنه، ابراهیمنويسنده:پسندیده، محمودناشر :آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي