مشخصات کتاب

قیام توابیننويسنده:چنارانی، محمد علیناشر :آستان قدس رضوی، شرکت به نشر