مشخصات کتاب

تنزیه الانبیاء: پژوهشی قرآنی درباره عصمت پیامبران و امامان علیهم السلامنويسنده:علم الهدی، علی بن حسینمترجم:سلمانی رحیمی، امیرناشر :آستان قدس رضوی، شرکت به نشر