مشخصات کتاب

‏در ساحل غدیر: غدیریه های فارسینويسنده:احمدی بیرجندی، احمدناشر :آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي