مشخصات کتاب

احکام بیماران، پزشکان و پرستاراننويسنده:قاسمیان، حسنناشر :زمزم هدايت